Zakopane zima. Apartamenty w Zakopanem

INFORMACJE KONTAKTOWE

Apartamenty Bory 6a
ul. Jaszczurówka-Bory 6a, 34-500 Zakopane
+48 607 844 000

OPINIE O NASZYM OBIEKCIE

Zobacz opinie

Regulamin

REGULAMIN APARTHOTELU BORY 6A ZAKOPANE

 

§ 1

 1. Najmujący apartament Gość Aparthotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa.
  W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma prawoodmówić wydania klucza do apartamentu.
 2. W karcie meldunkowej Gość osobiście składa podpis.
 3. Najmujący apartament Gość nie może przekazywać go innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę.
 4. W przypadku, gdy w apartamencie przebywa więcej osób niż zostało to określone, właściciele zastrzegają sobie prawo do anulowania rezerwacji bez zwrotu kosztów lub obciążenia rachunku osobywynajmującej apartament, kwotą adekwatnądo ilości osób pozostających w apartamencie według obowiązującego cennika. 
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, Aparthotel nie zwraca opłaty za niewykorzystanie świadczenia.

§ 2

 1. Apartament w Aparthotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu.Życzenie przedłużenia pobytu zostanie uwzględnione w miarę posiadanych możliwości.
 4. Aparthotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Aparthotelu w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 5. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując apartament, przyjmuje się, że apartament został wynajęty na jedną dobę.
 6. Pozostanie w apartamencie lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści apartament po godzinie 11.00 - program komputerowy recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu apartamentu według obowiązującego cennika.

§ 3

 1. Aparthotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi poprawę standardu świadczonych usług.
 2. Aparthotel ma obowiązek zapewnić Gościom warunki do pełnego, nieskrępowanego i bezpiecznego wypoczynku oraz profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie usług świadczonych
  w obiekcie.
 3. Sprzątanie apartamentu i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń odbywa się podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności wówczas, gdy wyrazi na taką czynność zgodę.
 4. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na terenie prywatnym należącym do Aparthotelu czy poza jego terenem.
 5. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w apartamencieprzez Gościa. Przedmioty te będą odesłane na koszt Gościa, na adres przez niego wskazany.
  W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Aparthotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 6. Goście korzystający z usług świadczonych przez Aparthotel Bory 6a akceptują, iż na terenie w/w obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa stosowany jest monitoring.

 

§ 4

 1. Dzieci poniżej 13 lat,przez cały czas pobytu w Aparthotelu muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzeniai szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Aparthotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Gość zobowiązany jest do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Gość i wyraża także zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu na przedmioty, które sobie przywłaszczył bądź zniszczył i zobowiązuje się do jej zapłaty w terminie 7 dni od jej wystawienia. Strony ustalają, że w przypadku powstałych z tego tytułu sporów, sądem właściwym do ich rozstrzygania będzie Sąd Rejonowy w Zakopanem.
 3. Przyjmowanie gości jest dozwolone poza godzinami ciszy nocnej – w godzinach od 7.00 do 22.00. Gośćponosi całkowitą odpowiedzialność za swojego gościa, zwłaszcza za szkody wyrządzone na mieniu właścicieli budynku i innych gości.
 4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Aparthotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do: niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Aparthotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzeniai zniszczenia oraz opuszczenia terenu Aparthotelu.
 5. Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

§ 5

 1. W Aparthotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego. W tych godzinach Goście i osoby korzystające z usług Aparthotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

§ 6

 1. Na terenie Aparthotelu, w apartamentach i na balkonach, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie tego zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów związanych zde-aromatyzacją apartamentu w wysokości 1.100 złotych.
 2. Na terenie obiektu Aparthotel Bory 6a obowiązuje zakaz:
  1. wnoszenia do apartamentu nart, desek snowboardowych i rowerów,
  2. chodzenia w butach narciarskich i snowboardowych,
  3. handlu i akwizycji,
  4. używania grzałek oraz innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia obiektu z wyjątkiem ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 3. Każdorazowo Gość opuszczający apartament, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć okna oraz drzwi zamknąć na klucz.
 4. Osoby przebywające na terenie obiektu Aparthotel Bory 6a zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. Dokonanie rezerwacji jednego z apartamentów oznacza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i akceptację jego treści przez wszystkich Gości użytkujących apartament.
Apartamenty Bory 6a
ul. Jaszczurówka-Bory 6a, 34-500 Zakopane
+48 607 844 000
biuro@bory6a.pl
Pomocne linki
Jesteśmy również
Realizacja: Micky's Gym